Natječaji
Natječaj za diplomiranog knjižničara

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICAVIROVITICA

Trg bana Josipa Jelačića 23, Virovitica

E-mail:gkc@vt.htnet.hr

Ur. broj: 2189-51-08-195

U Virovitici, 11.06.2008.

R a s p i s u j e :

N A T J E Č A J
za prijam radnika na radno mjesto

- diplomirani knjižničar - 1 izvršitelj na određeno radno vrijeme

Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uvjete:

- VSS – diplomirani knjižničar ili završen studij bibliotekarstva u kombinaciji sa studijem kroatistike

- položen stručni ispit

- najmanje 1godina radnog staža u Gradskoj knjižnici

Uz prijavu za natječaj kandidati su dužni priložiti:

- domovnicu

- životopis

- dokaz o završenoj školskoj spremi (preslik diplome)

- preslik radne knjižice

- izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak koji ne smije biti stariji od 6 mjeseci

Prijave se podnose na adresu:

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICAVIROVITICA

Trg bana Josipa Jelačića 23, Virovitica

s naznakom „Za natječaj“ u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područna služba Virovitica.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti pismeno obavješteni u zakonskom roku.

13.06.2008.